Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Ten behoeve van alle Gebruikers is een huishoudelijk reglement opgesteld (hierna genoemd “Reglement”) dat van dwingende aard is voor alle Gebruikers. De Gebruikers zijn er verantwoordelijk voor dat dit Reglement eveneens door hun werknemers, aangestelden en bezoekers wordt nageleefd. De Gebruiker zal zich tevens schikken naar de eventuele wijzigingen aan dit Huishoudelijk Reglement. Dergelijke wijzigingen zullen hetzij schriftelijk, hetzij via e-mail ter kennis worden gebracht aan alle Gebruikers en zullen van kracht worden onmiddellijk na deze kennisgeving.

De bedoeling van dit Reglement is aan alle Gebruikers een normaal gebruik van de ruimten te verzekeren en om de goede reputatie en de standing van Hangar K te verzekeren.

Bij tegenspraak tussen dit Reglement en de Algemene Voorwaarden, zullen deze laatste voorrang hebben op het Reglement.

Artikel 2: CONTACTEN

Contactpersonen Hangar K

Vincent Vanderbeck - vincent.vanderbeck@hangark.be - 056 90 55 00  of 0478 45 95 65
Flore Gernay – info@hangark.be of flore@hangark.be - 056 90 55 00 of 0493 75 23 70

Bij afwezigheid (na kantooruren, in het weekend en op feest- en banksluitingsdagen):
Hangar K [bewakingsdienst]: Securitas noodnummer: 078 15 04 88

Artikel 3: TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE RUIMTES

De Gebruiker wordt tegen afgifte van een ontvangstbewijs in het bezit gesteld van een specifiek geprogrammeerde Hangar K-toegangsbadge, die hem of haar toegang geeft tot de gemeenschappelijke en private ruimten. Deze badge is persoonlijk en mag niet doorgegeven worden. De Gebruiker zal deze Hangar K-toegangsbadge steeds zichtbaar dragen of bij zich houden.

Door het gebruik van de toegangsbadge worden codes opgeslagen door het beheerssysteem van Hangar K die de Gebruiker kunnen identificeren. Deze codes worden ten minste 48 uur opgeslagen. Bij diefstal, inbraak, brand of vandalisme op het terrein kunnen deze codes met bijhorende identificatie van de Gebruiker vrijgegeven worden aan de bevoegde politiediensten. Elk Lid heeft recht op 1 individuele toegangsbadge.

Elke bijkomende badge zal bij de general manager van Hangar K besteld moeten worden en is ten laste van de Gebruiker. Bij het einde van de Overeenkomst zullen alle badges aan Hangar K moeten worden teruggegeven. Bij verlies van de badges moet de Gebruiker zo spoedig mogelijk Hangar K hiervan op de hoogte stellen, zonder dat Hangar K hiervoor enige aansprakelijkheid zal kunnen oplopen. Hangar K zal zo snel mogelijk de verloren badges desactiveren. Het is de Gebruiker verboden om een of meerdere badges te kopiëren.

De Gebruiker zal zich tevens onthouden van gelijk welke vorm van ongemachtigde consultatie, reproductie en/of openbaarmaking van cliëntengegevens, dossiers en/of interne documenten van Hangar K, zonder dat deze opsomming als limitatief kan beschouwd worden. De wettelijke richtlijnen inzake vertrouwelijkheid en behandeling van persoonsgegevens dienen integraal nageleefd te worden. De Gebruiker zal deze vereisten ook opleggen aan zijn aangestelden, onderaannemers en bezoekers.

De Gebruiker kan bezoekers ontvangen mits deze persoonlijk aan de toegangen van het gebouwen op te vangen en te begeleiden. Ook bij het verlaten van het gebouw dient de Gebruiker zijn bezoekers te begeleiden tot aan de buitendeur(en). Bezoekers dienen aangemeld te worden via de Visitors Screen op de tablet die aan de inkomhal te vinden is of via ZapFloorHQ.

In functie van andere indelingen of bestemmingen van de gelijkvloerse verdieping, of specifieke veiligheidseisen behoudt Hangar K het recht de openingsuren of toegangswegen te wijzigen. Hierbij zal Hangar K maximaal rekening houden met een vrije en vlotte toegang voor de Gebruikers.

Hangar K behoudt het recht ten alle tijden om veiligheidsredenen en in geval van calamiteiten (brand, bommelding, oproer, …) het gebouw volledig af te sluiten en geen toegang te verlenen aan de Gebruiker(s) of andere personen dan de specifiek door het Hangar K crisisteam aangestelde personen.

Er mag niet gerookt worden in het gebouw, ook elektronische sigaretten zijn niet toegelaten.

De Gebruiker mag de ingangen, gangen, overlopen, trappen, toegangswegen niet belemmeren.

Er mag evenmin enige belemmering of hinder zijn tot de vrije toegang van nooduitgangen, brandladders of andere voorzorgapparatuur tegen brand.

Artikel 4: GEBRUIK VAN DRANK EN VOEDSEL

De Gebruikers mogen eigen voedsel en drank meebrengen. Drank en voedsel kunnen worden bewaard in aparte daartoe voorziene koelkasten, waarbij elk Lid zelf verantwoordelijk is voor haar deel van het gebruik en onderhoud van de koelkasten. Eten wordt enkel toegestaan in het restaurant of de lunchruimte. De gebruikers van het restaurant/de lunchruimte moeten hun tafel ontruimen en het afval, evenals het gebruikt servies op de daartoe aangeduide plaatsen deponeren.

Artikel 5: NOODZAKELIJKE WERKEN EN DRINGENDE HERSTELLINGEN

Hangar K kan de noodzakelijke werken en herstellingen laten uit voeren in en buiten het gebouw. De beoordeling van de opportuniteit van de werken berust uitsluitend bij Hangar K. Hangar K zal voor zover mogelijk de nodige voorzieningen nemen ten einde de Gebruikers zo weinig mogelijk te hinderen. Niettemin zullen er toch werken tijdens de kantooruren (moeten) uitgevoerd worden.

Bij eventuele defecten, storingen of opmerkingen moet de Gebruiker steeds onmiddellijk telefonisch of per e-mail Hangar K op de hoogte brengen, zodat het nodige kan worden gedaan.

Indien er grote nalatigheden of fouten worden veroorzaakt door de ondernemingen die het onderhoud of de werken uitvoeren kan Hangar K hier niet voor aansprakelijk gesteld worden door de Gebruiker.

Artikel 6: TOEGANG TOT DE TER BESCHIKKING GESTELDE RUIMTEN

De Gebruiker moet toegang verlenen tot de hem ter beschikking gestelde lokalen aan Hangar K bevoegde personen en aan de door Hangar K aangestelde firma’s voor schoonmaak, het onderhoud, de controle en de herstellingen van het gebouw en zijn installaties, controlerondes door bewaking en het patchen en controleren van de databekabeling op alle verdiepingen.

Artikel 7: DIEREN

Dieren zijn niet toegelaten in het gebouw,noch op de parking. Tenzij in overleg met Hangar K goedgekeurd.

Artikel 8: PARKING

Fietsers hebben toegang tot de fietsenstalling in het gebouw met hun persoonlijke badge. De Gebruiker kan gebruik maken van openbare parkings in de buurt. Het gebouw is ook bereikbaar met het openbaar vervoer.

Artikel 9: AFVAL

Al het vuilnis en afval moet door de Gebruiker worden verzameld in de daartoe voorziene afvalbakken op de door Hangar K voorziene plaatsen, de zgn. afvaleilanden. De afvalbakken zijn bestemd voor het gescheiden ophalen van: papier & karton, PMD en huishoudelijk restafval. De Gebruiker staat zelf in voor het verwijderen van glas (flessen) en occasioneel grof afval. Hangar K zorgt voor de lediging en verwerking van het afval.

Artikel 10: OPSLAG VAN GOEDEREN EN GEVAARLIJKE PRODUCTEN

Gevaarlijke, ontvlambare, ontplofbare, ongezonde of schadelijke producten en bestanddelen (gasvormige, vloeibare of vaste) of deze die van aard zijn om onaangename geuren te verspreiden, mogen niet in het gebouw worden gebruikt en /of opgeslagen. Het is de Gebruiker niet toegelaten grotere hoeveelheid (> 0,25m³) goederen op te slaan op de verdiepingen. Hangar K stelt ook geen andere ruimten hiervoor ter beschikking.

Artikel 11: ELEKTRISCHE APPARATEN

Geen enkel elektrisch apparaat dat storingen zou kunnen veroorzaken (bv. koffiezetapparaat, waterkoker, microgolfoven en dergelijke) mag worden gebruikt in het gebouw. Geen enkele motor zal in de privatieve delen en gemeenschappelijke delen mogen geplaatst worden, met uitzondering van de kleine motoren voor de werking van bureeltoestellen. Elektrische apparaten mogen echter enkel worden geïnstalleerd mits voorafgaand schriftelijk akkoord van Hangar K en nadat eventueel de gepaste maatregelen genomen zijn.
De Gebruiker mag geen eigen aanpassingen uitvoeren aan de bestaande elektrische installaties. De Gebruiker mag in geen enkel geval de elektrische installatie overbelasten. Bij twijfel dient hij navraag te doen bij Hangar K.

Artikel 12: OVERLAST

Om het ongestoord gebruik van de andere Gebruikers van het gebouw niet te verstoren, zorgt de Gebruiker ervoor dat hij geen geluids- noch andere hinder veroorzaakt voor de andere Gebruikers of derden. Voor telefoongesprekken of Skype calls raden we de Gebruikers aan om headsets te gebruiken en worden er call corners ter beschikking gesteld.

Artikel 13: BRANDPREVENTIE EN EVACUATIEOEFENING

Het gebouw is conform de in de bouwvergunning opgelegde brandweervoorschriften.
Hangar K richt, met de door de wet vereiste frequentie, evacuatieoefeningen in. De Gebruiker moet de instructies gegeven door Hangar K opvolgen. In normale omstandigheden wordt het gebouw verlaten langs de evacuatiewegen en wordt verzameld. De nodige instructies, terug te vinden op de noodpancartes zullen door de preventiedienst van Hangar K worden toegelicht. Koken in de ter beschikking gestelde lokalen is niet toegestaan en bijgevolg ook geen kooktoestellen.

Artikel 14: DRINGENDE MELDINGEN

Voor dringende meldingen buiten de kantooruren kan de Gebruiker [de bewaking] contacteren op het nummer 078 15 04 88. Indien de Gebruiker zelf contact opneemt met de hulpdiensten (100 of 112) moet hij daarnaast altijd het noodnummer 078 15 04 88 contacteren om de bewakingsdienst in staat te stellen de hulpdiensten op te vangen en te begeleiden in het gebouw.

Artikel 15: SCHOONMAAK

Hangar K is als enige verantwoordelijk voor de aanstelling van de schoonmaakfirma voor het reinigen van zowel de privatieve als de gemeenschappelijke delen van het gebouw. De schoonmaak van de bureauruimten gebeurt (minimaal) eenmaal per week. Om het schoonmaken te vergemakkelijken wordt aan de Gebruikers gevraagd het “clean-desk” principe te hanteren. De Gebruikers zijn zelf verantwoordelijkheid voor het opbergen van eventueel vertrouwelijke documenten of materiaal.
De Gebruikers ruimen zelf de gemeenschappelijke ruimtes en vergaderzalen op na gebruik en laten deze ordelijk achter.

Artikel 16: RECLAME EN PUBLICITEIT

Het is de Gebruiker niet toegelaten om individueel mededelingen of publiciteit aan te brengen in en op het gebouw of aan de gevel.

Artikel 17: NETWERKINFRASTRUCTUUR

Hangar K voorziet een gemeenschappelijke internetverbinding en de nodige de netwerkinfrastructuur om dit netwerkt draadloos en bekabeld ter beschikking te stellen tot op de werkplek van de Gebruiker. Het is niet toegestaan om aanpassingen aan te brengen aan het door Hangar K voorziene netwerk zoals, maar niet beperkt tot: wijzigen/toevoegen van patchkabels, plaatsen van extra (wifi) routers, aansluiten van draadloze toestellen, NAS, serverapparatuur, etc. Wanneer de Gebruiker extra netwerkmateriaal wil plaatsen voor de eigen bedrijfsvoering kan dit mits voorafgaandelijke en expliciete toestemming van Hangar K. Indien nodig kan Hangar K, in overleg, extra netwerkinfrastructuur voorzien voor de Gebruiker; hieraan kunnen kosten verbonden zijn.

Artikel 18: GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET HANGAR K WIFI NETWERK

De installatie en/of het gebruik van de Hangar K-infrastructuur (‘Hangar K-wifi’) worden beschouwd als het aanvaarden van de gebruiksvoorwaarden. Hangar K kan deze gebruiksvoorwaarden om het even wanneer naar eigen goeddunken aanpassen. De Hangar K-wifi is uitsluitend bedoeld om het professionele gebruik van de toestellen van de Gebruiker te vergemakkelijken. In principe controleert of beoordeelt Hangar K de inhoud van websites, elektronische post, nieuwsgroepen of ander materiaal dat werd gecreëerd of toegankelijk is via de Hangar K-wifi niet.

De Gebruiker erkent dat hij op het internet in aanraking kan komen met inhouden, goederen of diensten die kunnen beschouwd worden als onbetamelijk, inaccuraat, misleidend, lasterlijk, obsceen of anderszins beledigend. De Gebruiker stemt ermee in dat Hangar K niet aansprakelijk is voor het al dan niet functioneren van internetinhouden die toegankelijk zijn via het wifi-systeem. De Hangar K-wifi is onderhevig aan externe interferenties, invloeden uit de omgeving en andere factoren en variabelen waarop wij weinig vat hebben. De Hangar K-wifi kan om die redenen ook onderbroken, geweigerd, beperkt of verminderd worden. Hangar K is er niet verantwoordelijk voor als gegevens door deze of andere al dan niet te voorziene factoren verloren geraken of verkeerd terechtkomen.

De Hangar K-wifi is niet intrinsiek veilig en draadloze communicatie kan onderschept worden door technologie die speciaal daarvoor gemaakt en bedoeld is. Hangar K kan geen veilige Hangar K-wifi garanderen en zij staat niet in voor de veiligheid van gegevens die de Gebruiker verstuurt via het wifi-systeem. De Gebruiker vrijwaart Hangar K en stelt Hangar K schadeloos voor alle verliezen, vorderingen, schade (directe schade en gevolgschade), betalingen, kosten en verplichtingen van welke aard dan ook (met inbegrip van juridische kosten en honoraria van advocaten) die Hangar K kan oplopen ten gevolge van of in verband met het gebruik door de Gebruiker van de Hangar K -wifi of een inbreuk op de gebruiksvoorwaarden.

Artikel 19: DEELNAME COMMUNITY

Hangar K vraagt de Gebruiker om actief deel te nemen aan de Hangar K community door o.a. open te staan voor interactie met ander Gebruikers binnen Hangar K, regelmatig deel te nemen aan activiteiten en events en te overwegen om eigen events open te stellen voor andere Gebruikers van Hangar K.

Artikel 20: AFWERVEN VAN MEDEWERKERS

Hangar K staat voor ondernemen en kruisbestuiving tussen de verschillende Gebruikers. De aanwezigheid van meerdere Gebruikers en open mindset binnen een vertrouwensrelatie is cruciaal voor de missie van Hangar K. De Gebruiker erkent dat de medewerkers van andere Gebruikers binnen Hangar K dusdanig gerespecteerd moeten worden. De Gebruiker mag geen actieve afwervingstrategie of gelijkwaardige acties opzetten om bestaande medewerkers van andere Gebruikers aan te trekken of aan te werven voor het eigen bedrijf. Indien dergelijke activiteiten opgemerkt worden, dient de betrokken Gebruiker Hangar K zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Dergelijk actief afwervingsgedrag kan basis vormen tot uitsluiting van de Hangar K werking.

Contact us

Nelson Mandelaplein 2 8500 Kortrijk

+32 56 90 55 00

hello@hangark.be

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²